Emerging Infections och Bästa Vetenskapliga Arbeten 2019

Moderator: Lars-Magnus Andersson, Göteborg

Medverkande: Lisa Labbé Sandelin, Kalmar, Magnus Rasmussen, Lund och Anders Johansson, Umeå

Emerging Infectious Diseases har ingen allmänt accepterad svensk översättning. Det handlar enligt WHO:s definition om infektionssjukdomar som nyligen uppmärksammats eller introducerats bland människor men också om kända agens som snabbt ändrar sig vad gäller utbredning och incidens. Jones et al beskrev i ett arbete i Nature 2008 att 335 nya humana patogener hade upptäckts mellan 1940 och 2004. Under symposiet presenteras aktuella trender i världen och Sverige inklusive en kort sammanfattning av COVID19 utbrottet (ett fördjupande resonemang kring smittspridning av COVID19 görs vid Symposiet Infektioner i luftvägar och andningsvård under onsdag eftermiddag). Dessutom presenteras de viktigaste och kliniskt mest betydelsefulla vetenskapliga artiklarna inom Infektionssjukdomar respektive Vårdhygien under 2019.

Huvudsponsorer