Tidig behandling med vätska, vasopressorer och syrgas vid sepsis

Moderator: Kristoffer Strålin

Medverkande: Anders Perner, Patrik Gille-Johnson

Då septisk chock och svårare former av sepsis är livshotande tillstånd behöver vården för dessa förbättras och optimeras. Anders Perner, Professor/Överläkare vid Intensivvårdsavdelningen, Rigshospitalet, Köpenhamn leder den internationella multicenterstudien CLASSIC om organstödjande behandling vid sepsis med cirkulatorisk svikt. I Keynote 3 kommer professor Perner att fokusera på tidig optimering av intravenös vätska och vasopressorer och även diskutera tidig syrgasbehandling.

Svenska Infektionsläkarföreningens ”Vårdprogram för Sepsis och Septisk chock” har arbetats om. Patrik Gille-Johnson kommer att redovisa vårdprogrammet. På uppdrag av SKR har en multidisciplinär grupp tagit fram ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis”. Kristoffer Strålin kommer att redovisa detta och dess implementeringsplan.

Huvudsponsorer